Feather Icons Sketch UI Kit

Free
premium
Feather Icons Sketch UI Kit

Simply beautiful open source icons